Línies generals del Pla de contingència per al curs 2020-2021

En aquest enllaç podeu descarregar la informació general del curs 2020-2021.

Hem preparat un Pla de Contingència per donar resposta a les peculiars circumstàncies que afectaran el desenvolupament del proper curs escolar. Aquest pla ha estat presentat a la Conselleria d'Educació i, més enllà que al llarg de la primera setmana de setembre us el presentarem via videoconferència perquè conegueu tots els detalls, a continuació, us indiquem els aspectes més rellevants:

• Primaran en tot moment els criteris higiènics i sanitaris que garanteixin la salut dels vostres fills i del personal de l'escola.

• La Conselleria planteja tres escenaris (A, B i C), nosaltres iniciarem el curs en el segon atès que podem fer-ho perquè disposem d'espai suficient. Aquest escenari és el que s'hauria d'establir en circumstància d'agreujament de la pandèmia. Això ens permetrà, d'una banda, incrementar les precaucions establertes per la Conselleria en un escenari de "Nova Normalitat" i, per l'altra, no haver de fer cap canvi en el cas que la situació s'agreugés i s'ordenàs el pas a la fase B.

• A les etapes de Primària, Secundària i Batxillerat:

o S'ha de garantir el distanciament (1,5 metres lineals i 2,25 m2 de superfície per alumne) a les aules. Amb aquesta finalitat, hem reorganitzat la distribució dels cursos per aules cercant els espais més grans: tallers, laboratoris, aules de conferències, etc. i tomarem diversos envans per ampliar aules.

o Els alumnes estaran sempre a la mateixa aula i quan hi hagi desdoblaments es faran sempre utilitzant només una aula per a cada curs.

o Les entrades i sortides als edificis des dels patis han estat redissenyades per tal d'evitar l'encreuament de cursos. Us explicarem les portes d'entrada a les reunions de setembre. La sortida d'Infantil i Primària es realitzarà amb un marge 15 minuts per evitar aglomeracions (entre les 16:30 i les 16:45).

o Els horaris de menjador s'amplien per permetre el distanciament requerit a les taules i servei de menjars. A Infantil es manté entre les 13 i les 15, a Primària l'horari de menjador serà de 12:30 a 14:30, a Secundària, de 13:30 a 15:10 i a Batxillerat, de 13:40-14:50 , només els dies que tenen classe a la tarda.

o Els horaris dels patis es modifiquen per facilitar que cada curs disposi de la seva zona pròpia.

o Es minimitza l'entrada de professors diferents a l'aula en un mateix dia.

• A les etapes d'infantil, donada la impossibilitat de realitzar el distanciament per l'edat dels nins, s'establiran Grups Estables de Convivència. Això representa que cada grup es relaciona només amb si mateix i amb el seu professorat (exclusiu).

• S'ha desenvolupat un protocol específic per a Educació Física, menjadors, entrades i sortides de centre, passadissos i banys.

• D'acord amb la experiència del curs passat i gràcies als vostres comentaris, hem millorat el Pla de Contingència Digital a aplicar en cas d'un nou confinament (escenari C) en el qual es destaquen els següents aspectes:

o Pla de preparació per a l'aprenentatge a distància: als alumnes se'ls ensenyarà a utilitzar les eines digitals necessàries.

o Acompanyament: acció tutorial.

o Importància de l'feedback.

o Importància de les activitats competencials que promoguin l'autonomia.

o Hem preparat un pla específic per als alumnes amb necessitats educatives especials.

o Establiment de l'enllaç emocional grupal.

• Hi ha un protocol d'acollida i acompanyament emocional dels vostres fills per als primers dies.

• Hem preparat una bateria de mesures per a la formació i la sensibilització en prevenció i higiene per als alumnes.

• Les empreses del servei de menjador i de neteja i la de transport tenen igualment aprovats els protocols Covid-19.

Preparats per al canvi
Noticia